Directiva 2005/32 CE (document) - Dijous, 23 de Març de 2006

DIRECTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENT EUROPEu i DEL CONSELL de 6 de juliol de 2005 en la que s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia i en la que es modifica la Directiva 92/42/CEE del Consell i les Directives 96/57/CE i 00/55/CE del Parlament Europeu i del Consell

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero,sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (document) - Dijous, 23 de Març de 2006

Residus d'aparells elèctrics i electrònics

Inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió (document) - Dimarts, 24 de Gener de 2006

Intrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Petició a Indústria admisió cables RV (document) - Dijous, 19 de Gener de 2006

Catar del Tecnicat a Indústria on es sol·licita que: per les instal·lacions de l'Enllumenat Exterior també siguin admesos els conductors regulats per la UNE 21.123 per a la distribució aèria, sense més protecció que la seva pròpia, quan siguin instal·lats en les condicions que indica la ITC-BT-06.

Solucions 5 (document) - Dimarts, 26 de Juliol de 2005

La imatge demostra que no hi ha res que no tingui solució

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 

Cerca